Πυροσβεστική Υπηρεσία

45. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάξει την ίδρυση Αστυνομικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (που στο εξής στο Μέρος αυτό θα αναφέρεται ως “Υπηρεσία”).