Συγκρότηση και αρμοδιότητα της Αστυνομίας για τα Ζώα

28A.-(1)  Ο Αρχηγός ορίζει-

(α) μέλη της Αστυνομίας, τα οποία συγκροτούν την Αστυνομία για τα Ζώα, αρμοδιότητα της οποίας είναι η διερεύνηση υποθέσεων κακοποίησης και κακομεταχείρισης ζώων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2)· και

(β) Αξιωματικό, ο οποίος προΐσταται αυτής.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 39 ή οποιωνδήποτε άλλων αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Αστυνομία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου και χωρίς επηρεασμό των αρμοδιοτήτων άλλων αρμόδιων αρχών σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία αυτών, τα μέλη της Αστυνομίας για τα Ζώα διερευνούν υποθέσεις που αφορούν παραβάσεις των διατάξεων του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου και του περί Σκύλων Νόμου.

(3) Τα μέλη της Αστυνομίας για τα Ζώα παρέχουν την αναγκαία βοήθεια στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των αρμόδιων τοπικών αρχών, σε περίπτωση που-

(α) τα πρόσωπα αυτά αδυνατούν να εφαρμόσουν τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, λόγω άρνησης συμμόρφωσης των ελεγχόμενων προσώ-πων με τις υποδείξεις τους·

(β) προκύπτουν θέματα που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των εξουσιοδοτημένων προσώπων, άλλων προσώπων ή ζώων.

(4) Τα μέλη της Αστυνομίας για τα Ζώα λαμβάνουν,  αμέσως μετά τον ορισμό τους από τον Αρχηγό και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατάλληλη και ειδική εκπαίδευση σε θέματα διερεύνησης υποθέσεων κακομεταχείρισης και κακοποίησης ζώων που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (2).

(5)(α) Τα μέλη της Αστυνομίας για τα Ζώα ασκούν τις αρμοδιότητές τους σε όλο τον εδαφικό χώρο στη Δημοκρατία και συνεργάζονται με τις Επαρχιακές Επιτροπές Ευημερίας των Ζώων και την Κοινοτική Αστυνόμευση, τα μέλη της οποίας λαμβάνουν κατάλληλη και ειδική εκπαίδευση.

(β) Η οργάνωση και η λειτουργία της Αστυνομίας για τα Ζώα ρυθμίζεται με αστυνομική διαταγή που εκδίδεται από τον Αρχηγό δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 46 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών.

(γ) Τα μέλη της Αστυνομίας για τα Ζώα έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις, τα ίδια καθήκοντα και τις ίδιες εξουσίες και υπόκεινται στις ίδιες διαδικασίες με τα υπόλοιπα μέλη της Αστυνομίας, όπως προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.