Συμβούλιο Παραπόνων

37.- (1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Παραπόνων (το οποίο στο άρθρο αυτό θα αναφέρεται ως “Συμβούλιο”) για την εξέταση παραπόνων εναντίον μελών της Αστυνομίας.

(2) Το Συμβούλιο είναι τριμελές και απαρτίζεται από τον πρόεδρό του, που είναι νομικός εγνωσμένου κύρους με εικοσαετή νομική πείρα, και από δύο μέλη, από τα οποία το ένα είναι νομικός εγνωσμένου κύρους με δεκαετή νομική πείρα και το άλλο πρώην μέλος της Αστυνομίας το οποίο έχει αφυπηρετήσει στο βαθμό Ανώτερου Αξιωματικού.

(3) Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για τριετή θητεία.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει αμοιβή για τον πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου.

(5) Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου και η διαδικασία εξέτασης των παραπόνων καθορίζονται με Κανονισμούς.