Όροι διορισμού, κ.λπ. έκτακτων πυροσβεστών

47. Οι όροι διορισμού, εγγραφής, προαγωγής, υπηρεσίας και απόλυσης έκτακτων πυροσβεστών είναι σύμφωνοι με τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του άρθρου 54 του παρόντος Νόμου.