Ψευδείς κλήσεις για πυρκαγιά

52. Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του δίνει ή φροντίζει να δοθεί ψευδής κλήση για πυρκαγιά στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε μέλος αυτής είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή και στις δυο αυτές ποινές.