Εισηγήσεις κατόπιν εξέτασης θέματος μετά από αίτημα προσώπων ή ομάδων προσώπων

36.(1) Κατόπιν εξέτασης θέματος το οποίο ζήτησε από τον Επίτροπο να εξετάσει πρόσωπο ή ομάδα προσώπων δυνάμει των άρθρων 32 και 34, ο Επίτροπος δύναται όπου το θεωρεί σκόπιμο, να προβεί σε οποιαδήποτε ή οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες εισηγήσεις σε σχέση με άποψη του που καλύπτει αντίστοιχη περίπτωση που αναφέρεται πιο κάτω -

(α)Αν είναι της άποψη ότι προτιθέμενη μεταχείριση ή συμπεριφορά του προσώπου ή της ομάδας προσώπων που υπέβαλε το αίτημα αποτελεί ή συνιστά κατά τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 6 και 7, ανάλογα με την περίπτωση, απαγορευμένη με νόμο διάκριση, ή φυλετική διάκριση στην απόλαυση προστατευόμενου δικαιώματος ή ελευθερίας, αυτός δύναται να τους εισηγηθεί να μην προβούν στη μεταχείριση ή συμπεριφορά, ή και να τους εισηγηθεί οποιουσδήποτε τυχόν διαθέσιμους κατάλληλους κατά την κρίση του εναλλακτικούς τρόπους μεταχείρισης ή συμπεριφοράς που στη δεδομένη περίπτωση δεν αποτελούν ή συνιστούν, ανάλογα με την περίπτωση, απαγορευμένη με νόμο διάκριση ή φυλετική διάκριση στην απόλαυση προστατευόμενου δικαιώματος ή ελευθερίας.

(β)αν είναι της άποψης, ότι διάταξη, όρος, κριτήριο, ή πρακτική, την οποία προτίθεται να εφαρμόσει ή υιοθετήσει το πρόσωπο ή η ομάδα προσώπων που υπέβαλε το αίτημα, ή δημόσιο πρόσωπο ή πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα για το οποίο υποβλήθηκε το αίτημα, ανάλογα με την περίπτωση, αποτελεί ή συνιστά κατά τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 6 και 7, απαγορευμένη με νόμο διάκριση, ή φυλετική ή έμμεση φυλετική διάκριση στην απόλαυση προστατευόμενου δικαιώματος ή ελευθερίας, αυτός δύναται να εισηγηθεί στο πιο πάνω πρόσωπο ή ομάδα που του υπέβαλε το αίτημα, και στο δημόσιο πρόσωπο ή πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα για το οποίο του υποβλήθηκε το αίτημα, ανάλογα με την περίπτωση, να μην εφαρμόσει ή υιοθετήσει τη διάταξη, όρο, κριτήριο, ή πρακτική, ή και να την εξαλείψει ή αντικαταστήσει με εναλλακτικούς, κατάλληλους κατά την κρίση του τρόπους, ούτως ώστε να παύσει να αποτελεί ή συνιστά, ανάλογα με την περίπτωση, διάκριση όπως αναφέρεται πιο πάνω.

(2) οι διατάξεις του εδαφίου (1), δεν εφαρμόζονται σε σχέση με περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 34.