Είσπραξη διοικητικών προστίμων ως αστικών χρεών.

52.(1) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου που έχει διατάξει ο Επίτροπος να του καταβληθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιονδήποτε δυνάμει αυτού κανονισμών ή διαταγμάτων, ή οποιονδήποτε διαταγμάτων δυνάμει των εν λόγω κανονισμών, ο Επίτροπος παίρνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στο Γραφείο του.

(2) Σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ή σε σχέση με προσφυγή δυνάμει ου Άρθρου 146 του Συντάγματος που αναφέρεται στο άρθρο 23 του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος εκπροσωπείται από ασκούντα το επάγγελμα δικηγόρο.

(3) Ο Επίτροπος διατηρεί χωριστό Ταμείο του Γραφείου του, στο οποίο κατατίθενται όλα τα ποσά προστίμων και οποιονδήποτε άλλων χρηματικών κυρώσεων τα οποία του καταβάλλονται ή εισπράττονται ως αστικό χρέος δυνάμει του παρόντος Νόμου, και ή δυνάμει οποιονδήποτε κανονισμών ή διαταγμάτων δυνάμει αυτού.