Επαφές και διαβουλεύσεις του Επιτρόπου με πρόσωπα και ομάδες προσώπων.

43. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος έχει επαφές και διαβουλεύσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα με δημόσια πρόσωπα και πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, και πρόσωπα και ομάδες προσώπων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 34, και έχει σε τακτά χρονικά διαστήματα επαφές και διαβουλεύσεις στις οποίες παρίστανται από κοινού πρόσωπα ή ομάδες προσώπων διαφορετικών ή αντικρουόμενων συμφερόντων, με σκοπό την προαγωγή της μεταξύ τους αλληλοκατανόησης, και επίτευξης συμφωνιών ή και συναινετικών λύσεων σε σχέση με τη λήψη μέτρων προς επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 40.