Θέματα που δυνατόν να καλύπτει διάταξη, όρος, και κριτήριο

9. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, διάταξη, όρος, ή κριτήριο, που σύμφωνα με το άρθρο 6 αποτελεί απαγορευμένη με νόμο διάκριση, ή που σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) και του εδαφίου (2) του άρθρου 7 συνιστά φυλετική ή έμμεση φυλετική διάκριση στην απόλαυση προστατευόμενου δικαιώματος ή ελευθερίας, δυνατόν να αφορά και τα ακόλουθα -

(α)Διάταξη, όρο και κριτήριο σε οποιοδήποτε Σχέδιο Υπηρεσίας, νόμο ή κανονισμούς, ή άλλο νομοθέτημα.

(β)διάταξη, όρο και κριτήριο σε συλλογική σύμβαση, σύμβαση εργασίας, απασχόλησης, μαθητείας, ή παροχής εργασιακών υπηρεσιών, τόσο καθ’ όσον αφορά περιπτώσεις στις οποίες η εργοδότηση προσώπων, ή απασχόληση, ή μαθητεία, ή παροχή υπηρεσιών εργασίας τους είναι με εργοδότη που δρα στον ιδιωτικό τομέα δραστηριοτήτων, όσον και καθ’ όσον αφορά περιπτώσεις στις οποίες η εργοδότηση είναι με δημόσιο πρόσωπο που δρα σε δημόσιο τομέα δραστηριοτήτων.

(γ)διάταξη, όρο και κριτήριο σε σύμβαση ή σχέδια για επαγγελματικό προσανατολισμό, επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματική επιμόρφωση, επαγγελματικό αναπροσανατολισμό συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής πείρας, που προσφέρεται από δημόσιο πρόσωπο, ή πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα.

(δ)διάταξη, όρο και κριτήριο σε καταστατικό εταιρείας, συνεταιρισμού, σωματείου, ιδρύματος, ταμείου, συνδέσμου, επιμελητηρίου, ή άλλης ένωσης ή σύμπραξης προσώπων, με, ή άνευ νομικής προσωπικότητας.

(ε)διάταξη, όρο και κριτήριο σε σχέδιο που είναι διαθέσιμο προς όφελος εργοδοτών, ή εργοδοτούμενων, απασχολούμενων, μαθητευόμενων, ή προς εξασφάλιση ασφαλιστικής κάλυψης.

(στ)διάταξη, όρο και κριτήριο σε όρους συμμετοχής και ανάμειξης σε οποιοδήποτε είδος οργάνωσης, επαγγελματικής ή μη, που λειτουργεί προς όφελος των συμφερόντων εργοδοτών, ή προς όφελος των συμφερόντων εργοδοτούμενων, απασχολούμενων, ή μαθητευόμενων προσώπων..

(ζ)διάταξη, όρο και κριτήριο σε σύμβαση ή σχέδιο για την παροχή αγαθών, υπηρεσιών, και στέγασης στο κοινό.

(η)διάταξη, όρο και κριτήριο σε σύμβαση ή σχέδιο για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, και κοινωνικής προστασίας, ασφάλισης, και παροχών.