Έκθεση

54.(1) Ο Επίτροπος υποβάλλει στον Πρόεδρο ετησίως έκθεση για τις δραστηριότητες του δυνάμει του παρόντος Νόμου, με παρατηρήσεις και εισηγήσεις.

(2) Ο Επίτροπος κοινοποιεί την πιο πάνω Έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, και ακολούθως τη δημοσιεύει.