Έκδοση και δημοσίευση διατάγματος σε σχέση με μη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών

15.(1) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος διαπιστώνει δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 14 ότι δεν υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του εν λόγω άρθρου για να μην εκδοθεί διάταγμα, αυτός δύναται να εκδώσει διάταγμα αν το κρίνει σκόπιμο οπόταν και ταυτόχρονα με τη διαβίβαση της έκθεσης του πληροφορεί τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 13 ότι προτίθεται να το πράξει, και ακολούθως εκδίδει και δημοσιεύει διάταγμα.

(2) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος δεν είναι σε θέση να κρίνει με βάση τα ήδη ενώπιον του στοιχεία της έρευνας, κατά πόσο υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 14 για να μην εκδοθεί διάταγμα, ή κατά πόσο είναι σκόπιμο να εκδοθεί διάταγμα, τότε ταυτόχρονα με τη διαβίβαση της έκθεσης του στα

πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 13-

(α)Τα πληροφορεί ότι δυνατόν να εκδώσει διάταγμα εκτός αν υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 για να μην εκδοθεί διάταγμα, ή εκτός αν κρίνει ότι δεν είναι σκόπιμο να εκδοθεί διάταγμα, ανάλογα με την περίπτωση, και

(β)τα καλεί να παραστούν ενώπιον του σε καθορισμένο τόπο και χρόνο και να τον πληροφορήσουν κατά πόσο υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 για να μην εκδοθεί διάταγμα, ή λόγος για τον οποίο δεν θα ήταν σκόπιμο να εκδοθεί αυτό, ανάλογα με την περίπτωση, προσκομίζοντας όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα προς στήριξη της θέσης τους.

(2) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος διαπιστώνει με βάση την πληροφόρηση, στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ότι δεν υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 για να μην εκδοθεί διάταγμα και κρίνει ότι είναι σκόπιμο να εκδοθεί διάταγμα, πληροφορεί περί τούτου τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 13 και προβαίνει σε έκδοση και δημοσίευση διατάγματος του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση που διαπιστώνει ότι υπάρχει λόγος

για να μην εκδοθεί διάταγμα ή που δεν το θεωρεί σκόπιμο να εκδώσει διάταγμα, πληροφορεί και πάλιν περί τούτου τα πιο πάνω πρόσωπα.