Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

(α) «Κανονισμός 1907/90(ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές για τα αυγά», (EE L 173 της 6.7.1990, σ.5), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 2052/2003(ΕΚ) του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2002 (EE L 305 της 22.11.2003, σ.1),

(β) «Κανονισμός 2295/2003(ΕΚ) της 23ης Δεκεμβρίου 2003 περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 1907/90, του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά», (ΕΕ L 340 της 24.12.2003 σ.16),

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: