Κανονισμοί

17. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.