Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Τρίτου Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος του 2004.