Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αποδέκτης της υπηρεσίας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί, επαγγελματικώς ή άλλως, μια υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως για να αναζητήσει πληροφορίες ή για να προσφέρει πρόσβαση σε αυτές·

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«εγκατεστημένος φορέας παροχής υπηρεσιών» σημαίνει τον φορέα παροχής υπηρεσιών που έχει την εθνικότητα κράτους μέλους ή εταιρεία όπως καθορίζεται στις διατάξεις του Άρθρου 48 της Συνθήκης, οι οποίοι ασκούν ουσιαστικώς μια οικονομική δραστηριότητα μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης σε κράτος μέλος για αόριστη χρονική διάρκεια:

Νοείται ότι η παρουσία και η χρήση των τεχνικών μέσων και των τεχνολογιών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας δεν συνιστούν καθεαυτώ εγκατάσταση του φορέα:

Νοείται περαιτέρω, ότι στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί ο συγκεκριμένος τόπος εγκατάστασης από τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία, η υπηρεσία θεωρείται ότι παρέχεται από την εγκατάσταση στην οποία ο φορέας παροχής υπηρεσιών έχει το κέντρο των δραστηριοτήτων του ως προς την συγκεκριμένη δραστηριότητα·

«εξ’ αποστάσεως» σημαίνει, σε σχέση με υπηρεσία, ότι η υπηρεσία προσφέρεται χωρίς τα μέρη να είναι ταυτόχρονα παρόντα·

«εμπορικές επικοινωνίες» σημαίνει όλες τις μορφές επικοινωνίας που αποσκοπούν να προωθήσουν, άμεσα ή έμμεσα, αγαθά, υπηρεσίες ή την εικόνα μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή ενός προσώπου που ασκεί εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα ή νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα. Δεν συνιστούν καθ' εαυτό εμπορική επικοινωνία:

(α) Tα στοιχεία που επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στη δραστηριότητα της εν λόγω επιχείρησης, του οργανισμού ή του προσώπου, ιδίως το όνομα του διαδικτυακού τομέα (domain name) ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

(β) οι επικοινωνίες που αφορούν αγαθά, υπηρεσίες ή την εικόνα της εν λόγω επιχείρησης, του οργανισμού ή του προσώπου οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τρόπο ανεξάρτητο από τη θέλησή τους, ιδίως χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«καταναλωτής» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που επιδιώκει στόχους μη εντασσόμενους στο πλαίσιο της εμπορικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται κάθε κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στην Συμφωνία ΕΟΧ·

«νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα» σημαίνει κάθε επάγγελμα, σύμφωνα είτε με την έννοια του όρου «κατοχυρωμένη επαγγελματική δραστηριότητα» όπως αυτός ερμηνεύεται στο άρθρο 2 των περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμων του 2002 και 2003, είτε με την έννοια του όρου «κατοχυρωμένη επαγγελματική δραστηριότητα» όπως αυτός ερμηνεύεται στο άρθρο 2 του περί του Δεύτερου Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2003·

«Συμφωνία ΕΟΧ» σημαίνει την Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαϊου 1992, όπως. Αυτή τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 17 Μαρτίου 1993·

«Συνθήκη» σημαίνει την Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

«συντονισμένος τομέας» σημαίνει τις προϋποθέσεις που ισχύουν στα νομικά συστήματα των κρατών μελών, περιλαμβανομένης της Δημοκρατίας, προκειμένου για φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας ή υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για γενικές διατάξεις ή για διατάξεις σχεδιασμένες ειδικά για τον τομέα αυτό:

Νοείται ότι:

(α) Ο συντονισμένος τομέας αφορά απαιτήσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ο φορέας παροχής υπηρεσιών σχετικά με:

(i) την ανάληψη δραστηριότητας παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως προϋποθέσεις σχετικά με τα προσόντα, την έγκριση ή την κοινοποίηση,

(ii) την άσκηση δραστηριότητας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως απαιτήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά του φορέα παροχής υπηρεσιών, σχετικά με την ποιότητα ή το περιεχόμενο της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τη διαφήμιση και τη σύναψη συμβάσεων, ή απαιτήσεις σχετικά με την ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών,

(β) ο συντονισμένος τομέας δεν καλύπτει απαιτήσεις όπως:

(i) προϋποθέσεις σχετικά με τα ίδια τα αγαθά,

(ii) προϋποθέσεις σχετικά με την παράδοση αγαθών,

(iii) προϋποθέσεις σχετικά με υπηρεσίες που δεν παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα.

«υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας» σημαίνει υπηρεσία όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Ορισμένων Τεχνικών Κανόνων Νόμου του 2003·

«φορέας παροχής υπηρεσιών» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει μια υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας.