ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 4)

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

 

Οι όροι που αφορούν την διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορίζονται στο άρθρο 5 του Νόμου, δεν εφαρμόζονται:

(α)Στα συγγραφικά δικαιώματα, τα συγγενικά δικαιώματα, τα δικαιώματα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 87/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1986, «σχετικά με τη νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών» (Ε.Ε. L024, 27/01/1987 σ. 36) και η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, «σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων» (Ε.Ε. L077, 27/03/1996 σ.20), καθώς και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας·

(β)στην έκδοση ηλεκτρονικού νομίσματος από τα ιδρύματα για τα οποία τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει μια από τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με το άρθρο 8 παράγραφος 1, της Οδηγίας 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, «για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος» (ΕΕ. L 275, 27/10/2000 σ.39)·

(γ)εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με το άρθρο 44 παράγραφος 2 της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)» (ΕΕ. L 375, 31/12/1985 σ.3)·

(δ)εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με το άρθρο στο άρθρο 30 και στον τίτλο IV της Οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής)» (ΕΕ L 311, 14/11/1997 σ.35), εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με το άρθρο στον τίτλο 1 της Οδηγίας 92/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992, «για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση ζωής, και για την τροποποίηση των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 90/619/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία σχετικά με την ασφάλεια ζωής)» (ΕΕ. L311, 14/11/1997 σ.35), η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με τα άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας 88/357/ΕΟΚ, του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1988, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής, και τη θέσπιση των διατάξεων που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ»

(ΕΕ. L166, 16/06/1989 σ.68) και στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με το άρθρο 4 της Οδηγίας 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την πρωτασφάλιση ζωής και τη θέσπιση διατάξεων που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ» (ΕΕ. L 330, 29/11/1990 σ.50)·

(ε)στην ελευθερία των μερών να επιλέξουν την εφαρμοστέα στις συμβάσεις τους νομοθεσία·

(στ)στις συμβατικές υποχρεώσεις που αφορούν τις συμβάσεις που συνάπτουν οι καταναλωτές·

(ζ)στην τυπική ισχύ συμβάσεων που γεννούν ή μεταβιβάζουν δικαιώματα επί ακινήτου, εφόσον οι συμβάσεις αυτές υπόκεινται στις υποχρεωτικές τυπικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο κείται το ακίνητο·

(η)στη νομιμότητα μη ζητηθείσας εμπορικής επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.