Προσφυγή στο δικαστήριο από οργανώσεις με έννομο συμφέρον

9. Οργανώσεις ή νόμιμα συνεστημένοι οργανισμοί ή σύνδεσμοι που, είτε δυνάμει νόμου, είτε δυνάμει του καταστατικού τους έχουν έννομο συμφέρον να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δύνανται να προσφεύγουν στο δικαστήριο ισχυριζόμενοι ότι συμβατικοί όροι διατυπωμένοι για γενική χρήση είναι κατάφωρα καταχρηστικοί κατά την έννοια του άρθρου 8.