Σημείωση
14 του Ν.123(I)/2012Κατάργηση

Ο περί της Καταπολέμησης των Καθηστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμος του 2003 καταργείται.