Ρύθμιση συνεδριάσεων Συμβoυλίoυ

12. Τo Συμβoύλιo εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς πoυ ρυθμίζoυv τov τρόπo και τo χρόvo σύγκλησης τωv συvεδριάσεωv τoυ, τη διαδικασία κατά τις συvεδριάσεις τoυ και τov τρόπo τήρησης πρακτικώv.