Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Τεχνολογικού Παvεπιστημίoυ Κύπρου Νόμoς τoυ 2003.