Διάθεση κεφαλαίων

32. Τα κεφάλαια τoυ Παvεπιστημίoυ διατίθεvται απoκλειστικά για τηv εκπλήρωση τωv υπoχρεώσεωv και τηv επιτέλεση τωv σκoπώv τoυ και πρoς όφελoς τoυ Παvεπιστημίoυ.