Δίδακτρα

29. (1) Κάθε φοιτητής που είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλει δίδακτρα για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

Νοείται ότι για φοιτητές που παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, το Πανεπιστήμιο παραχωρεί σημαντικό αριθμό υποτροφιών, με βάση οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδει το Συμβούλιο.

(2) Κάθε φοιτητής που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλει δίδακτρα, για όλα τα προγράμματα σπουδών, πτυχιακής ή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

(3) Το ύψος των διδάκτρων που καταβάλλονται δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Συμβούλιο:

Νοείται ότι το ύψος των διδάκτρων για τα προγράμματα που προσφέρονται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου θα αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος για την προσφορά τους.