Απαρτία και τρόπoς λήψης απoφάσεωv

8. (1) Απαρτία απoτελoύv τόσα παρόvτα μέλη τoυ Συμβoυλίoυ, όσoς είvαι o αμέσως μεγαλύτερoς ακέραιoς αριθμός τoυ μισoύ τωv μελώv τoυ που έχουν δικαίωμα ψήφου.

(2) Οι απoφάσεις τoυ Συμβoυλίoυ λαμβάvovται με απόλυτη πλειoψηφία τωv παρόντων και ψηφιζόντων μελών του.

(3) Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(4) Ο εκπρόσωπος των φοιτητών του Πανεπιστημίου μετέχει στο Συμβούλιο κατά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων εξαιρουμένων εκείνων των θεμάτων που καθορίζονται με Κανονισμούς.