Συμπληρωματικές σπουδές αποφοίτων και φοιτητών δημοσίων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

37. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών ή Κανόνων που εκδίδονται με βάση αυτόν, απόφοιτοι των δημόσιων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα εντάχθηκαν στις Σχολές του Πανεπιστημίου, δύνανται να υποβάλουν στο Πανεπιστήμιο το δίπλωμα ή άλλο τίτλο, το οποίο ή ο οποίος απονεμήθηκε σ’ αυτούς από τις υπό αναφορά δημόσιες σχολές, με σκοπό την αξιολόγησή του με βάση το σύστημα των διδακτικών πιστωτικών μονάδων και τον καθορισμό της διάρκειας και του περιεχομένου συμπληρωματικών σπουδών, τις οποίες ο κάτοχος του πιο πάνω διπλώματος ή τίτλου μπορεί να πραγματοποιήσει στο Πανεπιστήμιο και να του απονεμηθεί ο ανάλογος τίτλος ή πτυχίο του Πανεπιστημίου.

(2) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ορίζει με Κανόνες διαδικασία με βάση το σύστημα των διδακτικών πιστωτικών μονάδων, με την οποία οι φοιτητές των ιδρυμάτων των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα εντάχθηκαν στις Σχολές του Πανεπιστημίου, να μπορούν εφόσον το επιθυμούν να εγγραφούν στο αντίστοιχο Τμήμα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

(3) Για την πραγματοποίηση των συμπληρωματικών σπουδών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) το Πανεπιστήμιο καταρτίζει και προσφέρει ανάλογα προγράμματα σπουδών.