Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

ʺαγνοούμενοςʺ σημαίνει πολίτη της Δημοκρατίας, ο οποίος λόγω των δικοινοτικών ταραχών της περιόδου 1963-1964 και 1967 όπως και της Τουρκικής εισβολής της 20ής Ιουλίου 1974 και της συνεπεία αυτών δημιουργηθείσας κατάστασης ελλείπει και για τον οποίο η κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν έχει αποδεικτικά στοιχεία κατά πόσο αυτός ζει ή απεβίωσε·

"ακίνητη περιουσία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο·

"δικαιούχος" σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο θα αποκτούσε δικαίωμα κληρονομικής διαδοχής εάν ο αγνοούμενος απέθνησκε την ημέρα συμπληρώσεως της πενταετούς χρονικής περιόδου που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 3 και περιλαμβάνει μνηστή, εάν η τελευταία απέκτησε τέκνο από τον αγνοούμενο και παρέμεινε άγαμη μέχρι την ημέρα τελεσιδικίας του διατάγματος·

"Δικαστήριο" σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας στην οποία ο αγνοούμενος είχε τον τελευταίο πριν από την εξαφάνισή του τόπο διαμονής του στη Δημοκρατία, και αν αυτός δεν είναι στη Δημοκρατία, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας·

"κινητή περιουσία" σημαίνει πάσης φύσεως περιουσία, η οποία δεν είναι ακίνητη περιουσία·

"περιουσία" περιλαμβάνει κινητή και ακίνητη περιουσία.