Προοίμιο

Επειδή, λόγω των δικοινοτικών ταραχών της περιόδου 1963-1964 και 1967 όπως και της Τουρκικής εισβολής της 20ής Ιουλίου 1974 και της συνεπεία αυτών δημιουργηθείσας κατάστασης, αριθμός πολιτών της Δημοκρατίας ελλείπει και η κυβέρνηση της Δημοκρατίαςδεν έχει αποδεικτικά στοιχεία κατά πόσο ευρίσκονται εν ζωή ή απεβίωσαν, και

Επειδή δυνάμει του περί Αγνοουμένων (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου από την κινητή περιουσία του αγνοούμενου οι διαχειρισταί καταβάλλουν στη σύζυγο (περιλαμβανομένης μνηστής η οποία απέκτησε τέκνο από τον αγνοούμενο), τα τέκνα και τους γονείς, εάν αυτά ήταν ή θα καθίσταντο, λαμβανομένων υπόψη των επικρατουσών συνθηκών, πλήρως ή κυρίως εξαρτώμενοι από τον αγνοούμενο, τέτοιο ποσό και κατά τέτοιο τρόπο όπως θα ενέκρινε η Επιτροπή που συστάθηκε με βάση το Νόμο αυτό, και

Επειδή, ένεκα της παρόδου μεγάλου χρονικού διαστήματος από τις δικοινοτικές ταραχές της περιόδου  1963-64 και 1967 όπως και της Τουρκικής εισβολής της 20ής Ιουλίου 1974 και κατ’ ακολουθίαν της ενηλικιώσεως των τέκνων των αγνοουμένων, τα οποία λαμβανομένωνυπόψη των επικρατουσών συνθηκών δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πλήρως ή κυρίως εξαρτώμενα από τον αγνοούμενο, ώστε να μπορεί να τους καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό από την κινητή περιουσία του αγνοουμένου για σκοπούς επαγγελματικής ή οικογενειακής αποκατάστασης, και

Επειδή σε σχέση με την ακίνητη περιουσία του αγνοούμενου, δυνάμει των διατάξεων του πιο πάνω Νόμου οι διαχειριστές διαχειρίζονται αυτήν κατά τον πλέον επωφελή για τον αγνοούμενο τρόπο χωρίς όμως να μπορούν οι οικογένειές τους να αξιοποιήσουν την περιουσία τους και για την κάλυψη δικών τους οικογενειακών, επαγγελματικών ή άλλων αναγκών, και

Επειδή τούτο δικαιολογημένα δε φαίνεται να ανταποκρίνεται στην καθ΄ υπόθεση πραγματική βούληση του αγνοουμένου, εάν ο τελευταίος ζει, ως πρέπει να θεωρείται μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου πέραν πάσης ευλόγου αμφιβολίας, και

Επειδή καθίσταται αναγκαία η παροχή νομικής δυνατότητας αξιοποιήσεως της κινητής και ακίνητης περιουσίας των αγνοουμένων κατά τρόπο συνάδοντα με την τεκμαιρομένη βούλησή τους, έτσι ώστε τα προσφιλή τους πρόσωπα να μπορέσουν να την αξιοποιήσουν προς ικανοποίηση δικών τους αναγκών, και

Επειδή τούτο δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου, στο οποίο η έννοια της αφάνειας, όπου ο άφαντος τεκμαίρεται ζων, είναι άγνωστη, και

Και επειδή κατ΄ ακολουθίαν καθίσταται αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση του θέματος,

Για όλα αυτά η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: