Αναγνωριστική αγωγή

22.-(1) Ο δημιουργός σχεδίου ή υποδείγματος δύναται, εφόσον τρίτος κατέθεσε χωρίς τη συγκατάθεσή του αίτηση για καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος, η οποία αφορά το σχέδιο ή υπόδειγμά του ή ουσιώδη στοιχεία του, να απαιτήσει με αγωγή του κατά του τρίτου ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου την αναγνώριση σε αυτόν των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αίτηση, ή, εάν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό καταχωρήσεως, των δικαιωμάτων που απορρέουν από το πιστοποιητικό.

(2) Η παραπάνω αγωγή ασκείται εντός δύο ετών από την ημερομηνία δημοσιεύσεως σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 17 των στοιχείων της αιτήσεως καταχωρήσεως στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει, αν ο κάτοχος του πιστοποιητικού γνώριζε κατά το χρόνο χορηγήσεως του πιστοποιητικού ή της μεταβιβάσεως του σχεδίου ή υποδείγματος το δικαίωμα του διεκδικούντος.

(3) Περίληψη της τελεσίδικης αποφάσεως, η οποία δέχεται την παραπάνω αγωγή, καταχωρείται στο Μητρώο.

(4) Από την ημερομηνία καταχωρήσεως της κατά το εδάφιο (3) περιλήψεως, θεωρούνται άκυρες οι άδειες εκμεταλλεύσεως και κάθε άλλο δικαίωμα, το οποίο έχει παραχωρηθεί επί του σχεδίου ή υποδείγματος από τον αποτυχόντα διάδικο στη δυνάμει του εδαφίου (1) αγωγή. Ο αποτυχών διάδικος και τρίτοι, εφόσον καλόπιστα εκμεταλλεύονται το σχέδιο ή υπόδειγμα ή έχουν προβεί στις αναγκαίες προετοιμασίες για την εκμετάλλευσή του, δύνανται να ζητήσουν από τον αναγνωρισθέντα δικαιούχο την παραχώρηση, έναντι αποζημιώσεως, μη αποκλειστικής άδειας εκμεταλλεύσεως για εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση διαφωνίας των μερών οι όροι κανονίζονται από το αρμόδιο δικαστήριο.