Διοικητικές κυρώσεις

192Α.- (1) Ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα της παράβασης, ο Έφορος επιβάλλει σε οποιονδήποτε παραβιάζει τις διατάξεις του Μέρους ΧΙΙ του Νόμου, ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή Οδηγιών διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το ισότιμο σε Λίρες Κύπρου των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€30.000).