Έννοια ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

34. Κατά την έννοια του παρόντος Κεφαλαίου, ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σημαίνει την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει μία ασφαλιστική επιχείρηση που έχει την έδρα της σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., καθώς επίσης και κάθε υποκατάστημα ή αντιπροσωπεία της επιχείρησης αυτής, για ασφαλιστικό κίνδυνο ή ασφαλιστική υποχρέωση που ευρίσκεται σε άλλο Κράτος Μέλος. Το άλλο αυτό Κράτος Μέλος αποτελεί το Κράτος Μέλος της παροχής των υπηρεσιών, κατά την έννοια του παρόντος Κεφαλαίου.