Ενέργειες του Εφόρου σε περίπτωση παραβάσεων

200. Σε περίπτωση που ο Έφορος, κατά την άσκηση της εξουσίας του προς συλλογή πληροφοριών, είσοδο ή έρευνα ή από στοιχεία που άλλωσπως τίθενται ενώπιον του, διαπιστώσει το ενδεχόμενο παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, ο Έφορος ενεργεί ως ακολούθως:

(α) Συντάσσει το πόρισμά του και το υποβάλλει, μαζί με τα στοιχεία που κατέχει, στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος αποφασίζει, από τα τεθέντα ενώπιον του στοιχεία, κατά πόσο συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης και δικαιολογείται ποινική δίωξη του υπαιτίου·

(β) επιλαμβάνεται ο ίδιος της υπόθεσης και αποφασίζει κατά πόσο δικαιολογείται η επιβολή διοικητικού προστίμου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 201 του παρόντος Νόμου ή η επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων, που τυχόν προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς· και

(γ) αποφασίζει κατά πόσο δικαιολογείται η ανάκληση της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών και η υποβολή αιτήσεως στο Δικαστήριο προς αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση της ασφαλιστικής επιχείρησης κατά τα οριζόμενα στο Μέρος XI του παρόντος Νόμου.