Μέτρα εξυγίανσης αρμόδια αρχή εφαρμοστέο δίκαιο

150Α.-(1) Μέτρα εξυγίανσης επί κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών διατάσσονται από τον Έφορο και διέπονται από την ισχύουσα στη Δημοκρατία νομοθεσία.

(2) Τα μέτρα εξυγίανσης επί κυπριακών ασφαλιστικών εταιριών ισχύουν και για τυχόν υποκαταστήματα της κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας σε άλλα κράτη μέλη και παράγουν από τη λήψη τους από τον Έφορο, πλήρη αποτελέσματα και στα εν λόγω άλλα κράτη μέλη χωρίς άλλες διατυπώσεις, ακόμα και εάν το δίκαιο αυτών των άλλων κρατών μελών δεν προβλέπει τέτοια μέτρα ή εξαρτά την εφαρμογή τους από προϋποθέσεις που δεν πληρούνται:

Νοείται ότι, μέτρα εξυγίανσης επί υποκαταστημάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ, που έχουν διαταχθεί από τις αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών μελών ισχύουν αυτόματα στη Δημοκρατία χωρίς άλλες διατυπώσεις.

(3) Η λήψη μέτρων εξυγίανσης δεν εμποδίζει τη διάλυση της κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας και την έναρξη της εκκαθάρισής της κατά τα οριζόμενα στον περί Εταιρειών Νόμο.

(4) Ο Έφορος ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των Κρατών Μελών για τη λήψη μέτρων εξυγίανσης, κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας, καθώς και για τα ενδεχόμενα πρακτικά αποτελέσματα των μέτρων αυτών.

(5) Ο Έφορος δημοσιεύει τη λήψη μέτρων εξυγίανσης το αργότερο εντός ενός μηνός στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και το συντομότερο δυνατό, αλλά όχι αργότερα από δύο μήνες, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην ελληνική γλώσσα:

Νοείται ότι, στη δημοσίευση αναφέρεται ρητά ο Έφορος ως η αρχή που έλαβε τα μέτρα εξυγίανσης και ότι αυτά διέπονται από το δίκαιο της Δημοκρατίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι κατά το εδάφιο (5) δημοσιεύσεις δεν απαιτούνται σε περίπτωση που τα μέτρα εξυγίανσης που έχουν διαταχθεί θίγουν αποκλειστικά τα συμφέροντα μετόχων, μελών ή υπαλλήλων της εταιρείας.

(6) Τα μέτρα εξυγίανσης εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση των δημοσιεύσεων κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (5) και παράγουν πλήρη αποτελέσματα έναντι των πιστωτών.

(7) Ο Έφορος δύναται να δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μέτρα εξυγίανσης που έχουν ληφθεί σε άλλο Κράτος Μέλος, σε σχέση με τα οποία έχει ενημερωθεί.