Μεταβίβαση χαρτοφυλακίου κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας σε αλλοδαπή σφαλιστική επιχείρηση

112.—(1) Επιτρέπεται η μεταβίβαση από κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστηρίων της, που καλύπτουν ασφαλιστικούς κινδύνους ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις εντός και εκτός της Δημοκρατίας, σε αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση, που ασκεί ασφαλιστικές εργασίες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εφόσον—

(α) Τηρηθούν οι διατάξεις είτε του Πρώτου Κεφαλαίου, (άρθρα 102 έως 106) είτε του Δεύτερου Κεφαλαίου, (άρθρα 107 έως 111) του Μέρους αυτού, είτε και των δύο αυτών Κεφαλαίων, ανάλογα με το είδος των εργασιών στις οποίες αφορά η μεταβίβαση· και

(β) προσκομισθεί στον Έφορο γραπτή συναίνεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, όπου ο εκδοχέας έχει την έδρα του, αναφορικά με τη σκοπούμενη μεταβίβαση.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στην περίπτωση που εκχωρητής είναι αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση, που κατέχει άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και ο εκδοχέας είναι επίσης αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση, ανεξάρτητα εάν αυτή κατέχει άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών δυνάμει του παρόντος Νόμου.