Ενημέρωση άλλων αρμόδιων εποπτικών αρχών για την ανάκληση άδειας αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης

46.—(1) Σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της, η απόφαση του Εφόρου προς ανάκληση άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών που χορηγήθηκε σε αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος Νόμου, η οποία επέλεξε την εποπτική αρχή της Δημοκρατίας ως την αρμόδια εποπτική αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (ε) του άρθρου 30 του παρόντος Νόμου, εφόσον η απόφαση αυτή προς ανάκληση δεν προσβληθεί ενώπιον του Υπουργού ή εφόσον επικυρωθεί από τον Υπουργό, κοινοποιείται σε όλες τις λοιπές αρμόδιες εποπτικές αρχές των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., στα οποία η αλλοδαπή αυτή ασφαλιστική επιχείρηση διατηρεί υποκατάστημα ή αντιπροσωπεία, προς λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των ασφαλισμένων στην επιχείρηση αυτή.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία η αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση επέλεξε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή, εκτός της Δημοκρατίας και ο λόγος ανακλήσεως της άδειας είναι η ανεπάρκεια της συνολικής φερεγγυότητας της επιχείρησης, όπως αυτή καθορίζεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (δ) του άρθρου 30 του παρόντος Νόμου, τότε η άδεια ασκήσεως των ασφαλιστικών εργασιών ανακαλείται και από τον Έφορο.