Σημείωση
4 του Ν. 152(Ι)/2004Έναρξη ισχύος του Ν. 152(Ι)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 152(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.