Σημείωση
11 του Ν.69(Ι)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν. 69(Ι)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 69(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.