Σημείωση
11 του Ν. 132(Ι)/2013Έναρξη ισχύος

(1) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 132(Ι)/2013] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το άρθρο 8 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Τρίτου Παραρτήματος του Ν. 132(Ι)/2013] θεωρείται ότι τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2013.