Σημείωση
12 του Ν.70(Ι)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.70(Ι)/2004

(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.70(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

(2) Οι υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν προθεσμία μέχρι την 20η Μαρτίου, 2007 προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 7 και 11 έως 12:

Νοείται ότι, ο ΄Εφορος δύναται να χορηγήσει συμπληρωματική περίοδο μέχρι δύο ετών στις επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την 20η Μαρτίου 2007, δεν έχουν συστήσει πλήρως το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις, έχουν υποβάλει στον ΄Εφορο, για έγκριση, τα μέτρα που προτείνουν για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του βασικού νόμου.