Σημείωση
433 του Ν. 38(Ι)/2016 Καταργήσεις

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 38(Ι)/2016], καταργούνται οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως 2013.