Σημείωση
6 του Ν. 105(Ι)/2009Έναρξη της ισχύος του Ν. 106(Ι)/2009

(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 105(Ι)/2009] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Στην περίπτωση προτεινομένων αποκτήσεων συμμετοχής, για τις οποίες οι κοινοποιήσεις υπεβλήθησαν σύμφωνα με το άρθρο 143 του περί Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 105(Ι)/2009], η διαδικασία αξιολόγησης διενεργείται σύμφωνα με τους περί Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο, του 2002 έως 2008, οι οποίοι ίσχυαν κατά τη στιγμή της κοινοποίησης.