Σημείωση
13 του Ν. 240(Ι)/2004Επιφύλαξη

Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 240(Ι)/2004] δεν επηρεάζουν τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 12 του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και ΄Αλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2004.