Σημείωση
434 του Ν. 38(Ι)/2016Ισχύς, Οδηγιών, Αποφάσεων ή Διοικητικών Πράξεων κ.λ.π. που εκδόθηκαν δυνάμει των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως 2013

434.-(1) Οδηγίες, Αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πράξεις, που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων των διά του παρόντος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 38(Ι)/2016] καταργουμένων περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως 2013 και που τελούν σε ισχύ κατά την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 38(Ι)/2016], εξακολουθούν να ισχύουν κατά την έκταση που δεν προσκρούουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 38(Ι)/2016], μέχρις ότου ανακληθούν ή αντικατασταθούν από κατ΄εξουσιοδότηση πράξεις ή ρυθμιστικά ή εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα ή Κανονισμούς που κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, Οδηγίες, αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πράξεις, που θα εκδοθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 38(Ι)/2016], ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Οι διορισμοί των εποπτικών αρχών δυνάμει των διατάξεων του δια του παρόντος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 38(Ι)/2016] καταργούμενων περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών Νόμων και Άλλων Συναφών Θεμάτων του 2002 έως 2013 και που τελούν σε ισχύ κατά την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 38(Ι)/2016], εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου ανακληθούν ή αντικατασταθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 38(Ι)/2016].

(3) Πιστοποιητικά, άδειες, εγκύκλιοι ή έντυπα που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων των διά του παρόντος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 38(Ι)/2016] καταργούμενων περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως 2013, και που τελούν σε ισχύ κατά την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 38(Ι)/2016], εφόσον δεν προσκρούουν στις διατάξεις του Νόμου αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρις ότου ανακληθούν ή αντικατασταθούν από άλλα, που θα εκδοθούν δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 38(Ι)/2016].

(4) Μητρώα, βιβλία ή καταστάσεις, που ετηρούντο από τον Έφορο, δυνάμει των διατάξεων των διά του παρόντος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 38(Ι)/2016] καταργουμένων νόμων, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρις ότου μεταγραφούν όλα τα περιεχόμενα σε  αυτά στοιχεία, στα δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 38(Ι)/2016] τηρούμενα Μητρώα, βιβλία ή καταστάσεις.