Σημείωση
9 του Ν.153(Ι)/2004Έναρξη ισχύος του Ν.153(Ι)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 153(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία  προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.