Σημείωση
24 του Ν. 26(Ι)/2008Μεταβατική Διάταξη

Κυπριακές αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια ή το δικαίωμα να ασκούν αντασφαλιστικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του  περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών  και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως 2005 ως ίσχυε πριν από τις 10 Δεκεμβρίου 2005, θεωρούνται ότι κατέχουν άδεια και βάσει των διατάξεων των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως 2005 όπως τροποποιείται με τον παρόντα Νόμο. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν από τις 10 Δεκεμβρίου 2007 να τηρούν τις διατάξεις των  περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών  και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως 2007 που αναφέρονται στην άσκηση αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 13, στις υποπαραγράφους (iiiA), (iiiB) και (iv) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 21, στις παραγράφους (στ), (ζ), (θ) και (ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 21, στο εδάφιο (3) του άρθρου 39, στα άρθρα 60,61,62 63, 64, 66, 68 Α, 69, στο εδάφιο (1) του άρθρου 70, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 76 και στο Τέταρτο, Πέμπτο και Ένατο Παράρτημα των εν λόγω Νόμων.