Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

 

«Οδηγία 96/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1996 για τροποποίηση και κωδικοποίηση της Οδηγίας 85/73/ΕΟΚ για τη χρηματοδότηση των υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων των ζώντων ζώων και ορισμένων ζωικών προϊόντων και για τροποποίηση των Οδηγιών 90/675/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ» (EE L 162 της 01.07.1996, σ. 1).

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: