Προοίμιο

Επειδή καθίσταται αναγκαία η λήψη των κατάλληλων μέτρων από μέρους της Δημοκρατίας ως συμμετέχουσας στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διευκόλυνση υλοποίησης και τήρησης ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας το οποίο θα καλύπτει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και τα κράτη μέλη και προκειμένου να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες του Συμβουλίου σε τομείς που απαιτείται εμπιστευτικότητα και ειδικότερα, για σκοπούς άμεσης εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

«Απόφαση 2001/264/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την έγκριση των κανονισμών ασφαλείας του Συμβουλίου (EE L 101 της 11.04.2001, σ. 1)»,

« και για σκοπούς καθορισμού μέτρων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της  πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο–

«Απόφαση 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού της [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001)3031] (ΕΕ L 317 της 03/12/2001 σ. 1).»

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: