Σημείωση
16 του Ν.6(Ι)/2004Έναρξη ισχύος του Ν.6(Ι)/2004

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.6(I)/2004] τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το άρθρο 12 τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία ένταξης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.