Ειδοποίηση απόσυρσης ή αναστολής ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών από την αγορά

36Β.-(1) Στην περίπτωση που, βάσει του εδαφίου (3) του άρθρου 36Α, ο Επιθεωρητής αποφασίζει να προχωρήσει με ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης, επιδίδει στο πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 36Α-

(α) ειδοποίηση αναστολής, η οποία απαγορεύει στο πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται, τη διάθεση στην αγορά της Δημοκρατίας της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή που δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και/ή των περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών για περίοδο που καθορίζεται σε αυτή, και που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία επίδοσης της, ή

(β) ειδοποίηση απόσυρσης της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή από την αγορά της Δημοκρατίας.

(2)  Στην ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης πρέπει να-

(α) περιγράφεται επαρκώς η υπό απόσυρση ηλεκτρική στήλη ή ο συσσωρευτής παραθέτοντας προς τούτο τις αναφερόμενες στο εδάφιο (3) πληροφορίες που είναι σε γνώση του Επιθεωρητή, και

(β) εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους επιδίδεται, και οι λόγοι για τους οποίους ο Επιθεωρητής θεωρεί ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή των περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών.

(3) Οι πληροφορίες τις οποίες ο Επιθεωρητής αναφέρει στην ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) είναι οι ακόλουθες:

(α) Το είδος της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή ή της κατηγορίας αυτών, και την ονομασία υπό την οποία πωλείται η ηλεκτρική στήλη ή ο συσσωρευτής ή η κατηγορία,

(β) το εμπορικό ή βιομηχανικό σήμα ή εμπορική επωνυμία της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή ή της  κατηγορίας αυτών,

(γ) ένδειξη της παρτίδας στην οποία ανήκει η ηλεκτρική στήλη ή ο συσσωρευτής ή της κατηγορίας αυτών.

(4) Ο Επιθεωρητής δύναται, μέσω της ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης, που επιδίδει δυνάμει του εδαφίου (1), να απαιτεί από το πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται, να τον τηρεί ενήμερο για το χώρο που βρίσκεται η ηλεκτρική στήλη ή ο συσσωρευτής, κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής ή απόσυρσης.

(5) Πρόσωπο που δεν συμμορφώνεται με την ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης η οποία του επιδίδεται από τον Επιθεωρητή, δυνάμει του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 41 του βασικού νόμου.