Λήψη αποφάσεων

9Δ. Πριν τη λήψη απόφασης, αναφορικά με σχέδιο και/ή πρόγραμμα, το Υπουργικό Συμβούλιο, στην περίπτωση της Στρατηγικής Διαχείρισης Αποβλήτων, ή ο Υπουργός, στην περίπτωση των προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 7 των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2003, λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις ή παραστάσεις που εκφράζονται σύμφωνα με το άρθρο 9Β και τα αποτελέσματα της δημόσιας ακρόασης, που τυχόν διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9Γ.