Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Ο παρών Νόμος αποσκοπεί στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε επαγγελματικό προσανατολισμό, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τους όρους και τις συνθήκες παροχής τους, την πρόσβαση σε απασχόληση, τους όρους και τις συνθήκες απασχολήσεως, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής ανελίξεως, και τους όρους και τις προϋποθέσεις απολύσεως.