Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

35. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003.